top of page

Gizlilik Politikası

Bu bildirim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.
Veri sorumlusu S.S. YENİKÖY ÇAYIRBAŞI BALİBEY DOĞANCILI AKÇAKESE KÖMÜRLÜK ALACALI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ tarafından, https://www.silebal.com internet sitesine üye olurken ve sonrasında üyelik ilişkisi ve işlemleri süresince hangi kişisel verilerinizin toplandığı, işlendiği, hangi hukuki sebeplere dayanıldığı konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlar.

Hangi Tür Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Ad-soyadı,
Adres, e-posta adresi, cep ve iş telefon numarası (iletişim verisi),

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız Nelerdir?
Şirketimiz, KANUN’un 4. maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;
https://www.silebal.com/ internet sitesi üyeliğinizin oluşturulması,
İnternet sitesine girişlerinizde doğrulama yapılabilmesi,
Alışveriş yapmanız halinde sözleşmenin kurulması ve edimlerimizin yerine getirilmesi,
Fatura ve/veya e-fatura tanzim edilmesi,
Ürünlerimizin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Ürünlerle ilgili şikâyet, iade, değişim ve sair taleplerin karşılanması ve müşteri hizmetlerimizin etkin biçimde yönetilmesi,
Mevzuattan doğan yasal ve/veya idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
İlgili resmi ve idari kurumlardan ya da yargı mercilerinden gelen taleplerin yanıtlanması, gerekliliklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz Nelerdir?
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda https://www.silebal.com adresinden yaptığınız üyelik kaydınız sırasında çevrim içi olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplamak ve İşlemek İçin Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?
Kişisel verileriniz, KANUN’un;
5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”,
5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
5/2 (f) bendinde düzenlenen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, “veri sorumlusunun meşru menfaatler için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
Şirketimiz, gereken hallerde ve KANUN’da öngörülen temel ilkeler etrafında kişisel verilerinizi, KANUN’un 8. maddesi uyarınca yurt içinde ve 9. maddesi uyarınca yurt dışında, ilgili maddelerdeki koşulları sağlamak suretiyle, mali müşavirlik ve denetim firmalarına, ödeme ve hesapların yönetimi gerektirdikçe bankalara, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için e-fatura hizmet sağlayıcılarına, ürün sevkiyatı yapılabilmesi için nakliye firmalarına, olası hukuki ihtilaflarda vekâlet ilişkisi bulunan hukuk bürolarına, bilgi teknolojileri sistem ve çözümleri ile veri tabanı hizmet sunucularına, yasal ve resmi taleplerin ifası gerektirdikçe mahkemeler, icra daireleri, resmi ve idari kurumlara aktarabilecektir.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tüm önlemler ve aktarım yapılan kişilerden de gerekli gizlilik taahhüdü ve güvenceler alınmaktadır. 

KANUN’un 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız Nelerdir, Bu Hakları Nasıl Kullanabilirsiniz?
KANUN’un 11. maddesi uyarınca;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verileriniz eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin KANUN’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Talebinizi, adresimize imzalı olarak elden veya noter kanalıyla, info@silebal.com adresine e-posta göndermek suretiyle veya KANUN’da belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
KANUN’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğinizde, talebinizde hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm sorularınız için info@silebal.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Veri sorumlusu, S.S. YENİKÖY ÇAYIRBAŞI BALİBEY DOĞANCILI AKÇAKESE KÖMÜRLÜK ALACALI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ’dir.

 

bottom of page